Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sweet n Social

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • “Sweet n Social”: de eenmanszaak Sweet n Social, gevestigd te [adres], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer [nummer].
  • “Klant”: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Sweet n Social een overeenkomst aangaat.
  • “Diensten”: de diensten die Sweet n Social aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot social media beheer, content creatie, branding en identiteit, en lokale SEO-optimalisatie.
  • “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Sweet n Social en de klant voor het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door Sweet n Social, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Offertes en Overeenkomsten

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Sweet n Social zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 3.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant akkoord gaat met de offerte van Sweet n Social, hetzij schriftelijk, mondeling, per e-mail of op andere wijze. 3.3. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

4. Uitvoering van de Diensten

4.1. Sweet n Social zal zich inspannen om de overeengekomen diensten naar beste vermogen uit te voeren, met inachtneming van de toepasselijke professionele standaarden. 4.2. De klant zal Sweet n Social voorzien van alle benodigde informatie en materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten.

5. Betaling

5.1. Tenzij anders overeengekomen, dient de klant facturen van Sweet n Social te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is Sweet n Social gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Sweet n Social is slechts aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. 6.2. Sweet n Social is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van derden.

7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht is Sweet n Social niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de klant niet kan worden verlangd.

8. Intellectueel Eigendom

8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en octrooirechten, berusten bij Sweet n Social of haar licentiegevers.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Op alle overeenkomsten tussen Sweet n Social en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 9.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst tussen Sweet n Social en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in [plaats].

10. Slotbepalingen

10.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. 10.2. Sweet n Social behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen zullen van kracht zijn nadat deze schriftelijk aan de klant zijn medegedeeld.

Neem contact met ons op!

Boost jouw online aanwezigheid vandaag nog! Neem contact met ons op voor een gratis consultatie en ontdek hoe Sweet n Social jouw merk naar nieuwe hoogten kan tillen.

Lokale SEO voor jouw bedrijf in Eindhoven, Helmond en meer!

Wil je beter gevonden worden in zoekmachines zoals Google in regio's zoals Eindhoven, Helmond, Mol, en Antwerpen? Lokale SEO is de sleutel tot succes! Met onze Lokale SEO-diensten zorgen we ervoor dat jouw bedrijf op de kaart wordt gezet in jouw specifieke regio. We optimaliseren jouw website en online aanwezigheid, zodat potentiële klanten in Eindhoven, Helmond, Mol, Antwerpen, en andere nabijgelegen steden jou gemakkelijk kunnen vinden.

Professioneel Webcare in Pelt, Bree en Bocholt

Klantenservice op social media is cruciaal voor het behouden van tevreden klanten. Met onze webcare-diensten zorgen we ervoor dat jouw bedrijf professioneel en efficiënt reageert op vragen, opmerkingen en klachten op social media. Of je nu actief bent in Pelt, Bree, Bocholt, of andere steden in de regio, wij staan klaar om jouw online reputatie te beschermen en te versterken.

Social Media Beheer Uitbesteden in Nijmegen, Utrecht en Rotterdam

Geef jouw social media beheer uit handen en focus op wat echt belangrijk is voor jouw bedrijf. Onze experts nemen het beheer van jouw social media kanalen over, van strategie tot content creatie en publicatie. Of je nu in Nijmegen, Utrecht, Rotterdam, of elders in Nederland actief bent, wij zorgen ervoor dat jouw sociale media kanalen optimaal presteren en jouw doelgroep bereiken.

Content Creatie voor jouw bedrijf in Groningen, Enschede en Venlo

Op zoek naar boeiende en relevante content om jouw publiek te betrekken en te inspireren? Ons team van ervaren content creators staat voor je klaar! Of je nu in Groningen, Enschede, Venlo, of andere steden gevestigd bent, wij leveren hoogwaardige content die jouw merk versterkt en jouw online aanwezigheid vergroot.

UGC Creators voor Maastricht en meer!

UGC (User Generated Content) is een krachtig instrument om de betrokkenheid van jouw doelgroep te vergroten en het vertrouwen in jouw merk te versterken. Onze UGC creators helpen jou bij het creëren van authentieke en boeiende content die jouw publiek aanspreekt. Of je nu in Maastricht, Amsterdam, of andere steden werkzaam bent, wij helpen jou om een community van enthousiaste supporters op te bouwen.

Versterk Jouw Brand met Onze Branding en Identiteit Diensten

Versterk jouw merkidentiteit en vergroot jouw online zichtbaarheid met onze branding en identiteit diensten. Wij bieden maatwerk oplossingen voor bedrijven in Eindhoven, Helmond, Mol, Antwerpen, Pelt, Bree, Bocholt, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam, Groningen, Enschede, Venlo, Maastricht, en meer. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende consultatie